Аз съм обичан(а), аз съм красив(а)

модул 3 / урок 11

от Дон Кроу

Един ден, Майкъл дойде в кабинета ми, за да ми каже много поверителна информация за един от неговите съученици. Излиза, че докато съм преподавал една от лекциите си в библейски колеж „Карис” (Charis), Патриция записвала нещо в бележника си. Записките й съдържали следните твърдения: „Аз съм обичана, аз съм красива” и т.н. Патриция също така била тип човек, който се обличал по начин, който привличал вниманието. Истинската причина Патриция да напише тези думи била факта, че тя не се чувствала обичана или красива, но отхвърлена и необичана.

Като хора, всички имаме еднакви основни нужди – желанието да бъдем обичани, приети и ценени, както и да имаме чувство за самоуважение и да знаем, че сме праведни пред Бог. Много от религията днес ни кара да се чувстваме необичани, неоценени и отхвърлени. Едно от най-големите оръжия на Сатана срещу вярващите е чувството за вина и осъждение, докато в същото време ни кара да се чувстваме много духовни заради тези мисли.

Ето един въпрос: На колко от вас, когато за пръв път чухте за Исус, ви беше казано, че Той не само ви обича, но че като Го приемете, Той ще ви направи праведни? Всъщност правдата, с която Той ще ви снабди, ще бъде цялата праведност, която някога ще ви е нужна (1 Коринтяни 1:30 казва: ‘’А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление’’). Това е благата вест на евангелието: ‘’Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника. Защото в него се открива правдата, <която е> от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: „Праведният чрез вяра ще живее“’’. (Римляни 1:16-17). ‘’А на този, който не върши <дела>, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра <му> се вменява за правда’’ (Римляни 4:5). Бог не ни е призовал да имаме вяра във вярата или вяра за неща, а сигурна, надеждна и изцяло-зависимо доверие в Него.

Бог не може да ви обича повече, отколкото ви обича сега. Той е любов (1 Йоан 4:8). Все пак можем да приемем повече от тази любов, да я усетим повече и изпитаме по-силно. Колкото повече го вярвате, толкова повече ще обикнете Бог. Писанието казва: ‘’Ние любим [Него], защото първо Той възлюби нас’’(1 Йоан 4:19). Мислете за това, вярвайте го и го приемете!

 

ВЪПРОСИ

 1. Прочетете Римляни 8:38-39. В какво е бил убеден апостол Павел?

Той бил убеден, че нищо не може да ни отдели от Божията любов-нито живота или смъртта, ангели или духове, настоящето или бъдещето, небесни или земни сили. Нищо не може да ни отдели от Божията обич която се намира в Христос Исус нашия Господ

 1. Докато бях в библейски колеж, имах професор който раздаде бележки, на които пишеше: ‘’Прощаването на греховете е юридическо действие, чрез което Бог обявява всеки, който вярва, за праведен. Не го прави праведен.’’ Докато изучавах Писанието за себе си, се убедих, че прощаването на греховете е подарена праведност, която те прави праведен в Божиите очи. Прочетете Римляни 5:19. Чрез подчинението на Исус Христос (спазването на закона и отиването на кръста), много ще бъдат:

А) Обявени за праведни

Б) Ще си мислят че са праведни

В) Направени праведни

 1. Прочетете 2 Коринтяни 5:21. ‘’Който [Бог] за нас направи грешен Онзи [Исус Христос], Който не е знаел грях, за да станем ние’’_________.“

„чрез Него праведни {Гръцки: Правда} пред Бога.’’ (Бележка на преводача: в KJV версията на крал Джеймс пише „праведността на Бог в Него.”)

 1. Прочетете Колосяни 1:21-22. Исус Христос дойде на земята и умря за греховете ни. Поради това, ние стоим в Божието присъствие, като святи хора, безупречни и невинни в:

А) Очите на партньора ви

Б) Очите на прятелите ви

В) Божиите очи

 1. Прочетете Ефесяни 1:6. Ние ще хвалим Бог във вечността за благодатта Му, понеже ни направи _________________.

Приети във Възлюбения (който е, Христос)

 1. Прочетете Евреи 10:14. Чрез Исус и жертвата Му на кръста, сме били очистени за колко дълго?

А) Докато не извършим пак грях

Б) Докато ходиш на църква

В) Завинаги

 1. Прочетете Евреи 10:15-17. В Новия завет Бог обещава помни греховете ни:

А) Всеки път, когато извършим грях

Б) Когато не си платим десятъка

В) Да не ги помни повече

 1. Прочетете Римляни 6:1-2. Божията благодат е по-голяма от греха ни. Трябва ли да продължим да грешим, за да покажем, че Божията благодат е по-голяма?

Бог забранява. Не!

 1. Прочетете Евреи 9:12. Какво спасение (свобода от наказанието за греховете ни) ни предостави Исус?

А) Временно спасение

Б) Частично спасение

В) Вечно спасение

 1. Прочетете Римляни 8:33. Назовете някой който може да обвини избраните хора на Бог.

Няма никой

 1. Прочетете Римляни 8:34. Назовете някой който може да осъди (да подложи на осъждение) Божиите хора.

Няма никой

 1. Прочетете Римляни 8:35. Назовете, някой който може да отдели християнин от Божията любов.

Няма никой

 1. Прочетете Римляни 8:31. Какво е заключението на този урок?

Бог е с нас и никой не може да бъде против нас (Бележка на преводача: говори си в контекста на правеността на вярващия дадена му от Бог и спасението ни от Бог – никой не може да ги отнеме от нас)

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Римляни 8:38-39 – Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, [39] нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

Римляни 5:19 – Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни.

2 Коринтяни 5:21 – Който за нас направи грешен {Гръцки: Грях} Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни {Гръцки: Правда} пред Бога.

Колосяни 1:21-22 – И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, [22] примири сега чрез <Неговата> смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни

Ефесяни 1:6 – за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения <Си>

Евреи 10:14-17 – Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават. [15] А и Светият Дух ни свидетелствува <за това;> защото след като е казал: – [16] Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им“, <прибавя:> [17] „И греховете им и беззаконията им няма да помня вече“.

Римляни 6:1-2 – Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта? [2] Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?

Евреи 9:12 – веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби <за нас> вечно изкупление.

Римляни 8:33 – Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?

Римляни 8:34-35 – Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайствува за нас? [35] Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож?

Римляни 8:31 – И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?