Гонение

модул 3/ урок 5

от Дон Кроу

В Матей 10:16-23 Исус искаше да подготви учениците Си за съпротива. Той искаше да знаят, че съпротивата щеше да дойде. Всички онези, които живеят благочестив, съсредоточен върху Христос живот, ще бъдат гонени (2 Тимотей 3:12). Това не е нещо, което може да смъмриш. Врагът може да е причината за него, но гонението е част от устояването за правдата. Библията казва, че тези, които искат да живеят благочестиво в Христа, ще бъдат гонени. Исус подготвя учениците Си, като казва в Матей 10:16:

Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци

Думата „ето“ казва: „Чуйте ме, момчета. Искам да разберете това. Ще ви изпратя като овце посред вълци“. Овцете са най-беззащитните, най-зависимите животните, които познавам. Една овца няма остри зъби, не разполага с отрова като змия – тя няма каквато и да е отбраната. Единствената защита, която тя наистина има е овчарят.

Отговорността на овчаря е да държи вълците далеч от стадото овце, но Исус казва точно обратното: „Изпращам ви като овце в глутница вълци“. Не е ли невероятно това? Причината Той да казва това е, че Той ги подготвя за съпротивата. Ефесяни 6:12 казва:

Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места

Ще има съпротива. Част от християнския живот е съпротива и Исус иска да знаеш това. Той иска да те подготви за това, като казва: „Бъдете, прочее, разумни като змиите“ (Матей 10:16). Тази дума „разумен“ означава във всеки случай, че няма да подбуждаш ненужно проблеми, но че ще имаш мъдрост, която носиш със себе си. Бъди разумен като змиите и незлобив като гълъбите.

След това Той казва: „А пазете се от човеците“ (Матей 10:17). Врагът ще използва хора. Ефесяни 2:2 се казва, че има:

княз на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството

Сатана ще използва хора, за да ни се противопоставят, да се противопоставят на целите на Исус Христос и да противопоставя на Божието Слово.

А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият“ (Матей 10:17)

Павел каза:

Пет пъти съм бил бичуван, пет пъти съм бил бит с тридесет и девет удара с камшик заради Исус Христос, и посланието на Исус Христос, и посланието на Евангелието“ (2 Коринтяни 11:23-24)

Исус каза, че ще бъдеш изправен пред управители – дори и правителството понякога ще бъде използвано да се противопостави на целите на Исус Христос. Ще бъдеш изправен пред управители и царе заради Исус, за свидетелство на тях или срещу тях.

Преподавах курс за евангелизиране, и показвах на учениците как те биха могли да използват евангелизаторско писмо и лично свидетелство, за да достигнат изгубените. Самият аз направих едно писмо и го изпратих на между петдесет и сто души. Само няколко дни след това аз получих телефонно обаждане от жена от града, която се  казваше Мери Ан. Тя каза: „Това няма да ти се размине; не можеш да ми казваш за Исус Христос; това няма да може да ти се размине. Откъде всъщност взе името ми?“. Аз казах:“ Добре, взех го направо от телефонния указател“. Тя каза: „Ти си лъжец! Моето име и адрес не са в телефонния указател!“. Аз казах: „Добре, аз ги взех от там“. Тя каза: „Утре полицията ще се свърже с теб“. Помислих си, Библията наистина ли е вярна? И полицията наистина се свърза с мен на следващия ден и прекараха около два часа в опит да ме разпитат.

Разбираш ли какво казвам? Докато има престъпници навън на улицата, полицията пропиля два часа от времето си. Защо? Заради Исус Христос, заради Евангелието. Дали Божието Слово наистина вярно? Ако устояваш върху Божието Слово, ако си смел да свидетелстваш, ако си смел да провъзгласиш Исус, ако си смел да живееш праведен живот пред човеците, ще има съпротива. Има сили на злото; има и сили на доброто. Исус искаше учениците Му да бъдат подготвени.

Исус каза в Матей 10:19:

А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите

С Божия Дух ще имате мъдростта като Стефан от древни времена. Хората не можеха да се справят с мъдростта, с която той говореше. Исус казва в стихове 22-23:

Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен. А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия

Съпротивата срещу правдата, срещу целите на Исус Христос е реалност, ако си изпълнител на Словото, а не просто слушател.

 

Бях в един парк преди известно време и видях една възрастна жена да седи в люлка. Помислих си, тя е безвредна; тя не може да ме нарани! Попитах я дали мога да седна на люлката с нея, седнах и започнах разговор с нея. Разбрах, че името й е Джейн, и казах: „Между другото, Джейн, какво работиш?“. Тя каза: „О, аз съм възрастна дама; Аз не работя вече. Аз съм пенсионер“. Тогава тя каза:“ А, между другото, ти какво работиш?“. Аз казах: „Аз работя за неденоминационно служение, неденоминационна организация“. Изведнъж изражението й се промени. Тя каза: „Да не си посмял да ми говориш за Бог! Да не си посмял да ми говориш за Исус!“. Аз казах: „О, Джейн, не трябва да говориш по този начин“, и тя каза: „Ако Исус Христос беше пред мен, щях да се изплюя в лицето Му!“. Аз казах: „Джейн! Не трябва да говориш такива неща! Сигурно е имало много хора, които са те наранили в църквите, за да говориш така. Джейн, не трябва да говориш така! Нека да ти разкажа за моето семейство“. Тя каза:“ Не! Аз казах, че не може да говориш с мен. Ти ще ми разкажеш за Исус Христос и това, което Бог е направил в семейството ти, и аз няма да ти позволя. Не може да говориш“. Аз казах: „Джейн, моля те. Трябва да ти кажа за Исус“. Тя каза:“ Не! Казвам ти да МЛЪКНЕШ!“.

Тя имаше малко куче на каишка, и тя просто дръпна това малко куче, докато то седеше там и ръмжеше „Гррр“ и тя се отдалечи. Ето жена извън контрол, защото в нея се надигна дух, духът на непокорството. Тя беше контролира от врага. Помислих си, че не съм свикнал хората да крещят по мен. Не съм свикнал хората да ме провокират. Но аз изпитвах само състрадание, само любов към Джейн. Тя беше извън контрол, а аз бях изцяло в контрол. Прибрах се вкъщи и казах: „Господи, знаеш ли какво? Най-голямото чудо е, че бях в контрол. Когато някой ме провокира, аз изпитвах единствено любов и състрадание“.

Гонението и съпротивата ще дойдат, когато излезем в името на Исус. Същият Божий Дух, който ни дава смелост да провъзгласим Исус дори когато сме отхвърлени заради Него, същият този Дух ще ни даде утеха и сила във всяка ситуация.

 

ВЪПРОСИ

  1. Прочетете 2 Тимотей 3:12. Какво ще изпитат тези, които живеят благочестиво?

Гонение.

  1. Как бихте дефинирали понятието „гонение“?

Измъчване; причиняване на страдание заради вярата.

  1. Прочетете Марк 4:16-17. Поради каква причина идват страданието и гонението?

Поради словото; т.е. за да премахнат Словото.

  1. Прочетете Деяния 8:1 и 4. Какъв беше резултатът от гонението в Ерусалим?

Хората отидоха навсякъде да проповядват Словото.

  1. Прочетете Матей 5:10-12. Налице е благословение върху тези, които са гонени за __________________.

Правдата.

  1. Прочетете Матей 5:12. Какво могат да очакват в бъдеще вярващите, когато са гонени заради правдата?

Голяма награда на небето.

  1. Прочетете Деяния 9:4-5. Кого гонеше Савел?

Исус.

  1. Прочетете Деяния 9:1. В действителност, кого гонеше Савел?

Учениците (християни) на Господ.

  1. Прочетете Галатяни 6:12. Юдеите-християни (защитници на обрязването) в книгата Галатяни опитаха да добавят спазването на религиозния закон към Евангелието. Какво избегнаха те по този начин?

Страданието от гонението за Христовия кръст. С други думи, те избегнаха гонението, което идва с проповядването, че спасението е по благодат чрез вяра в Христос.

 

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

2 Тимотей 3:12 – Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.

Марк 4:16-17 – Също и посяното на канаристите места са тия които, като чуват словото, веднага с радост го приемат; [17] нямат, обаче, корен в себе си, но са привременни; после, като настане напаст или гонение, поради словото, веднага се съблазняват.

Деяния 8:1 – А Савел одобряваше убиването му. И на същия ден се подигна голямо гонение против църквата в Ерусалим; и те всички с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и самарийските окръзи.

Деяния 8:4 – А тия, които бяха се разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието.

Матей 5:10-12 – Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. [11] Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; [12] радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

Деяния 9:4-5 – И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш? [5] А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той <отговори>: Аз съм Исус, Когото ти гониш.

Деяния 9:1 – А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника.

Галатяни 6:12 – Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския <живот>, те ви заставят да се обрязвате; <те търсят> само да не бъдат гонени за Христовия кръст.