Обновяване на ума

модул 2 / урок 3

от Дон Кроу

Днес ще говорим за обновяване на ума. Бих желал да прочетем два пасажа. Първият е във Филипяни 4:8

Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има <нещо> добродетелно, и ако има нещо похвално, – това зачитайте. /за такива неща мислете – бел .пр/”

Очевидно апостол Павел ни казва, че има неща, върху които трябва да мислим. С други думи, ние можем да избираме мислите си. Сега зная, че всички ние понякога имаме мисли, които са противоположни на Божието слово, според Римляни 7 стих 22 и 23. Закона на греха, който воюва в нас атакува нашия ум. Но Библията ни казва във Филипяни, че не е задължително ние да си седим и да оставяме тези мисли да си построят гнездо в нашата глава, ние можем да изберем какво да мислим. Също така Библията ни казва, че както човек мисли в сърцето си, такъв е самият той (Притчи 23:7). Така че, изключително важно е за какво мислим или какви са нашите мисли.

В Римляни 12:1-2, Библията казва:

И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, <като> ваше духовно служение.

 И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. 

Библията казва, че ние можем да се променяме/преобразяваме/ като обновяваме нашия ум. Знаехте ли, че когато космическия кораб Аполо е  излетял в космоса, е трябвало да правят корекция на курса на всеки десет минути? Траекторията на кораба  до луната е имала зигзагообразна форма. И когато най-накрая те кацнали, имали определена зона за кацане с размер 500 мили и те едва успели да  уцелят това място, само за няколко метра. Но въпреки това полета бил счетен за успешен. Ние трябва да си определим курса на движение и да направим пълно посвещение на Исус Христос като бъдем една жива жертва. Проблемът с живата жертва е че понякога тя иска да слезе/изпълзи от олтара, така че трябва да коригираме курса на нашите мисли. Трябва да имаме сърце, което да казва: „Боже, аз желая Теб и Твоите пътища.”

Не само че трябва да направим пълно посвещение, но част от победоносния християнски живот изисква да направим следващата стъпка и да се променяме чрез обновяването на нашия ум. Ние не можем да мислим като света, ако не искаме резултатите на света. Както четем във Филипяни 4:8, ние можем да избираме върху какво да мислим. Каквото е прекрасно, справедливо, добър и истинен рапорт, за такива неща мислете. Какво са правели в Стария завет? Взимали са Божието слово и са го поставяли на стълбовете на вратите си и по дрехите си. То постоянно е било пред тях. Бог им заповядва да говорят за Божието Слово ден и нощ, за да могат изпълняват това, което то казва. И също е трябвало да предадат всичко това и на децата си. Много е важно върху какво мислим. Много е важно Божието слово да бъде пред нас постоянно, за да имаме наистина победоносен живот. Обратното на това да мислим за  неща прекрасни, справедливи и носещи добро е да не мислим за Божиите неща и нещата на Духа. Рим 8:6 гласи:

„Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир.”

Да мислиш за нещата на Божия Дух е живот и мир. Но ако започнем да мислим за прелюбодейство, за нещата от света, пари , алчност и т.н. знаете ли какво ще стане в живота ни? Както човек мисли в сърцето си, такъв е и той. Ще започнем да постъпваме по този начин. Ще започнем  да действаме така в нашия живот и това би съсипало живота ни. Виждате ли, истинското духовно воюване за вярващия е не да се противи или да смъмря дявола през цялото време, въпреки че има моменти, когато трябва да направим точно това. Но духовното воюване е свързано с това върху какво мислим и с какво занимаваме ума си.

Библията казва в Исая 26:3 че Бог ще опази в съвършен мир онзи, чийто ум непоколебимо се уповава на Него. Има моменти по време на деня, когато на всички нас ни се налага да правим корекция на курса, както се казва в Римляни 12. Трябва да кажем: „Боже, това са погрешни мисли. Аз трябва да се обърна, да обновя ума си и да започна да мисля за това, което е прекрасно/хубаво, справедливо и добро/истинно.”

Така че, ако имате нещо, което не можете да преборите, ако има нещо, което ви държи в робство, ако се хващате че в мислите ви има неща, които не би трябвало да мислите, трябва веднага да се усетите. Библията казва, че ако ние се приближаваме към Бог, то и Той ще се приближава към нас. Ако се противим на врага, той ще бяга от нас. Имало е моменти в моя живот, когато съм изтървавал нещата и съм оставял в мен да се надигне депресия. В такива моменти е трудно да вземеш Библията, да седнеш, да вземеш даден пасаж и да кажеш: „Боже, това е което Ти казваш за мен. Ти казваш че това съм аз. Ти си моята сила.” Знаете ли, че да имаш победа е наистина толкова лесно? Трябва само да кажете: „Аз ще се съпротивлявам на това, което сега позволявам врага да ми прави. Аз ще седна, ще отворя Библията и  не само ще чета думите на тези страници, но ще общувам с Бога, който е зад тези думи. Ще оставя разума ми да се уповава на него. И, Господи, това е което Ти казваш за мен. Ти казваш, че аз съм простен. Ти казваш, че аз съм очистен. Ти казваш, че нищо не може да ме отдели от Твоята любов”. Когато седнете и започнете да мислите за всичките добри неща, които Бог е направил за вас, само след няколко минути  вие ще сте забравили всичките онези дуги неща.

Нека да използвам една илюстрация. Веднъж слушах един човек, който говореше : „Сега, искам да ви помоля да не мислите за розови слонове през следващите десет минути.” И знаете ли какво се случи? През следващите десет минути ние не можахме да мислим за нищо друго освен за розови слонове. След това той попита: „Какъв цвят е Статуята на свободата?” Някой каза зелен. И той каза: „ Ами коя ръка на Статуята на свободата е вдигната на горе?” Някой отговори –  дясната. След това той попита: „ Какво държи Статуята на Свободата в ръката си?” И някой отговори, че това е факел. След всичко това той попита: „ Какво стана с вашите мисли за розовите слонове?” Те бяха изчезнали. Виждате ли, въпроса не е да се каже: „ Недейте да мислите такива мисли”, защото знаете, че тогава ще започнете да си мислите точно такива мисли. Това , което Писанието ни казва е ,че трябва да заменяме тези мисли с Божиите мисли, и когато видим , че срещу нас идват неща и ние започваме да  мислим така, както не би трябвало да мислим, то веднага трябва да насочим мислите си върху нашата нова идентичност. Трябва веднага да се обърнем към Господа, да се свържем с Него, не само с думи на страница, а с Бога, който стои зад тези думи. И Библията ни казва в Римляни 8:6, че като правим така, ще видим промяната, която Божия живот и мир дават, когато нашия ум е фокусиран на Него и на нещата на Святия дух. Мислете за тези неща, братя мои, и ходете днес в свободата, която Христос закупи за вас.

 

ВЪПРОСИ

  1. Прочетете Рим.12:1 Какво трябва да правим с нашите тела?

Да ги представяме или предлагаме на Бог.

  1. Прочетете Рим.12:2. Писанието ни казва, че ние трябва да бъдем по-различни от …………

От света и невярващите

  1. Прочетете Деяния 17:11. Ние трябва да направим така, че мислите ни да бъдат в синхрон с ……………

Писанието, Божието Слово

  1. Прочетете Рим.8:5-6. Да бъдеш с духовен ум /с духовен копнеж / е …………………

Живот и мир

  1. Прочетете Рим 12:1-2. Кои две неща трябва да правим, според тези стихове?

Да посветим себе си на Бог като жива жертва и да започнем да обновяваме ума си.

  1. Прочетете Исая 26:3. Как имаме/стоим в съвършен мир?

Като държим мислите си/ума си върху Господа

  1. Прочетете Исая 26:3. По какъв начин можем да запазим ума си/ мислите си- да мислим върху Господа, избройте няколко начина.

Молитва, хваление, размишляване  върху Словото, благодарение, и т.н.

 

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Римляни 12:1-2 – И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, <като> ваше духовно служение. [2] И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

Деяния 17:11 – И <беряните> бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията <да видят> дали това е вярно.

Римляни 8:5-6 – Защото тия, които са плътски, копнеят за плътското; а тия, които са духовни – за духовното. [6] Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир.

Исая 26:3-4 – Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава. [4] Уповавайте на Господа винаги, Защото Господ Иеова е вечна канара: