Царят и Неговото царство

модул 3 / урок 6

от Дон Кроу

В Стария Завет това, което направи Израил различен от всички други народи, беше неговата теокрация. С други думи, той е бил управляван директно от Бог (Исая 43:15). По-късно в историята на Израил, израилтяните искаха да бъдат като другите народи по света, да бъдат управлявани от земен цар (1 Царе 8:5-19). Затова Бог изпълни тяхната молба и избра за тях цар на име Саул (1 Царе 10:24-25). По-късно поради неподчинението на Саул, Бог издигна Давид за цар, човек според сърцето Си (Деяния 13:21-22 и 3 Царе 15:3).

Царят е трябвало да бъде видимият представител на невидимия Бог (Второзаконие 17:14-20). Когато царят следваше Господ, той и неговото царство преуспяваха. Когато царят не следваше Господ, той и неговото царство отидоха в плен и разруха (1 Царе 15:22-23).

Когато Бог избираше цар, Той изпращаше пророк, за да помаже този човек с елей. Това типизира Святия Дух, слизащ върху този човек, за да му даде сила и да го помаже, за да управлява. По това време, Божият Дух идваше върху него и променяше сърцето му, за да владее в правда, защото Бог беше с него (1 Царе 10:1,6-7 и 9). Това помазание да владее (или да бъде цар) е мястото, откъдето идва идеята за Месията. Думата „помазан“ на иврит е mashiac (Месия) и преведена Christos (Христос) на гръцки. Старозаветните пророци пророкуваха, че в бъдеще, Месията (или Помазаникът) ще дойде, и небесният Бог ще издигне царство, което никога няма да бъде унищожено (Данаил 2:44, 7:14 и 27). В Писанията, ако забележите, Исус никога не обясни на евреите какво имаше предвид, когато говореше за царството. Това беше старозаветна идея, която те вече търсеха (Исая 9:6-7, 11:1-6; Данаил 2:44, 7:13-14, 18 и 27).

Невъзможно е да разберем посланието на Исус без основни познания за царството. Царството беше посланието, за което Исус говори и единственото послание, за което Той инструктира учениците Си да проповядват (Марк 1:14-15, Лука 9:1-2, Деяния 28:23-31, Лука 16:16 и Матей 24:14). Това послание се посочва също и като „спасение“ или предложение за „вечен живот“ (Евреи 2:3; Матей 19:16 сравнено с 19:23; Деяния 28:23-24, 28 и 30-31). В рамките на фразата „Божието царство“ е идеята за група от хора, които ще бъдат управлявани от Бог. За да се влезе в Божието царство, е трябвало да бъдат изпълнени определени условия. Необходима е била промяна на сърцето. Тази промяна на сърцето е това, което Библията нарича покаяние. Това е промяна на сърцето към Бога; което означава, че тя е отвръщане от Сатана, греха и неговите пътища, към Бог, Христос и Неговите пътища. Когато някой се обръща, Бог предлага (като подарък чрез пролятата кръв на Исус) опрощение на греховете и вечен живот (Римляни 6:23). Тази „добра новина“ се обозначава като „Евангелието на благодатта“ или проповядването на „Божието царство“ (Деяния 20:24-25). Божието царство се характеризира с благодат (Матей 20:1-16) и е дошло тихо и скришно в служението на Исус (Матей 13:33). То, един ден в бъдеще, ще дойде на един славен и видим завършек (Матей 13:36-43).

 

ВЪПРОСИ

 1. Прочетете Данаил 2:44. Старозаветните пророци пророкуваха, че в бъдеще, Месията (или Помазаникът) ще дойде, и небесният Бог ще издигне царство, което:

А. Ще продължи 1000 години.

Б. Никога няма да бъде унищожено.

В. Ще бъде временно.

 1. Прочетете Матей 4:17, 23. Какво е посланието на Исус?

Покайте се, защото Небесното царство наближи.

 1. Прочетете Марк 1: 14-15. Исус проповядва Евангелието на __________________.

Божието царство.

 1. Прочетете Лука 4:43. Причината, поради която Исус беше изпратен от Бог, беше да __________________.

Проповядва Божието царство.

 1. Прочетете Йоан 4:25. В Писанията, Исус никога не обясни на евреите какво имаше предвид, когато говореше за царството. То беше старозаветна идея:

А. За която те знаеха малко.

Б. За която мислеха, че никога няма да се сбъдне.

В. Която вече търсеха.

 1. Прочетете Лука 9:1-2. Кои са трите неща, които дванадесетте ученици направиха?

Изгонваха бесовете, лекуваха болести и проповядваха Божието царство.

 1. Прочетете Лука 10:1-2, 8-9. Какво послание каза Исус на седемдесетте да обявят?

Божието царство.

 1. Прочетете Лука 23:2. Според собственото определение на юдеите думата „Христос“ означава един, който е __________________.

Цар.

 1. Прочетете Деяния 17:7. Противно на римския закон, юдеите казваха, че апостол Павел поучава, че има и друг __________________ един __________________.

Цар / Исус.

 1. Прочетете Деяния 19:8-10. Павел говори дързостно в Ефес, разисквайки и убеждавайки на другите относно __________________.

Божието царство.

 1. Прочетете Деяния 28:23-31. В стих 31, какво е това, което апостол Павел проповядва?

Божието царство и преподаването на тези неща, които се отнасят до Господ Исус Христос.

 1. Прочетете Матей 24:14. Какво е посланието, което трябва да бъде проповядвано по целия свят?

Евангелието на царството.

 1. Прочетете Деяния 20:24-25. Понякога Евангелието на царството се посочва като Евангелието на __________________.

Божията благодат

 1. Прочетете Лука 16:16. Невъзможно е да разберем посланието на Исус без основни познания за царството. Царството беше посланието, за което Исус говори, и единственото послание, за което Той инструктира учениците Си да:

А. Проповядват.

Б. Пренебрегнат.

В. Размишляват.

 1. Прочетете Матей 6:10. По същество, Божието царство е управлението на Бог. По какъв начин това е изразено в този стих?

Божията воля се извършва на земята както Неговата воля се извършва на небето.

 1. Прочетете Колосяни 1:13-14 и Римляни 14:9. В рамките на фразата „Божието царство“, е идеята за група от хора, които:

А. Канят Исус в сърцата си.

Б. Приемат Божието управление (и отхвърлят това на Сатана) и получават Неговата прошка.

В. Се присъединяват към църквата.

 1. Прочетете Матей 4:17. За да се влезе в Божието царство, е необходима промяна на сърцето. Тази промяна е това, което Библията нарича:

А. Изкупване на греховете.

Б. Делата според Закона.

В. Покаяние.

 1. Прочетете Деяния 26:18. Обърнали ли сте се от __________________ към светлина, от __________________ (власт или господство) на Сатана към __________________ , за да получите прощение на греховете си?

Тъмнината / силата / Бога

 1. Прочетете Езекил 36:26-27 и Деяния 11:15-18. Дадено ли ви е ново сърце и нов дух, което да ви кара да ходите в Божиите пътища?

 

 1. Прочетете Лука 18:13-14. Призовали ли сте Бог за прощение на греховете ви?

 

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Даниел 2:44 – И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде; но то ще строши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века.

Матей 4:17 – От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство.

Матей 4:23 – Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.

Марк 1:14-15 – А след като Иоан биде предаден на <властта>, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: [15] Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;

Лука 4:43 – Но той им рече: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже за това съм изпратен.

Йоан 4:25 – Казва Му жената: Зная, че ще дойде Месия (който се нарича Христос); Той, когато дойде, ще ни яви всичко.

Лука 9:1-2 – И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове, и да изцеляват болести. [2] И изпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват болните.

Лука 10:1-2 – След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място гдето сам Той щеше да отиде. [2] И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си.

Лука 10:8-9 – И като влизате в някой град, и те ви приемат, яжте каквото ви сложат, [9] и изцелявайте болните в него, и казвайте им: Божието царство е наближило до вас.

Лука 23:2 – И почнаха да Го обвиняват, казвайки: Намерихме този, че развращава народа ни, забранява да се дава данък на Кесаря, и казва за Себе Си, че е Христос Цар.

Деяния 17:7 – и Ясон ги е приел; и те всички действуват против Кесаревите укази, казвайки, че имало друг цар Исус.

Деяния 19:8-10 – И той влезе в синагогата гдето говореше дързостно; и в разстояние на три месеца разискваше <с людете> и <ги> увещаваше за неща отнасящи се до Божието царство. [9] А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, но злословеха учението пред народа, той се оттегли от тях и отдели учениците та разискваше всеки ден в училището на Тирана. [10] И това се продължава две години, така щото всички, които живееха в Азия, и юдеи и гърци, чуха Господното учение.

Деяние 28:23-31 – И като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там гдето живееше; и от сутринта до вечерта той им излагаше с доказателства Божието царство и ги уверяваше за Исуса и от Моисеевия закон и от пророците. [24] И едни повярваха това, което говореше, а други не вярваха. [25] И те, понеже бяха несъгласни помежду си, се разотиваха, като им рече Павел една дума: Добре е говорил Светият Дух чрез пророк Исаия на бащите ви, когато е рекъл: [26] „Иди, кажи на тия люде: Със слушане ще чуете, но никак няма да схванете; И с очи ще видите, но никак няма да разберете. [27] Защото затлъстя сърцето на тия люде, И ушите им натегнаха, И очите си затвориха, Да не би да гледат с очите си, И да разберат със сърцето си, И да се обърнат та да ги изцеля“. [28] Затуй, да знаете, че това Божие спасение се изпрати на езичниците; и те ще слушат. [29] [И като рече това, юдеите си отидоха с голяма препирня помежду си]. [30] А Павел преседя цели две, години в отделна под наем къща, гдето приемаше всички, които отиваха при него, [31] като проповядваше Божието царство, и с пълно дръзновение поучаваше за Господа Исуса Христа без да му забранява някой.

Матей 24:14 – И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

Деяния 20:24-25 – Но не се скъпя за живота <си>, като че ми се свиди за него, в сравнение с това, да изкарам, пътя си и служението, което приех от Господа Исуса, да проповядвам благовестието на Божията благодат. [25] И сега, ето аз зная, че ни един от вас, между които минах та проповядвах <Божието> царство, няма вече да види лицето ми.

Лука 16:16 – Законът и пророците <бяха> до Иоана; оттогава Божието царство се благовествува, и всеки на сила влиза в него.

Матей 6:10 – да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;

Колосяни 1:13-14 – Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. [14] В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;

Римляни 14:9 Защото Христос затова умря и оживя – да господствува и над мъртвите и над живите.

Деяния 26:18 – да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете <си> и наследство между осветените, чрез вяра в Мене.

Езекил 36:26-27 – Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. [27] И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате.

Деяния 11:15-18 – И когато почнах да говоря, Светият Дух слезе на тях, както и на нас изначало. [16] Тогава си спомних думата на Господа, как каза: Иоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух. [17] И тъй, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господа Исуса Христа, както и на нас, кой бях аз та <да> можех да възпрепятствувам на Бога? [18] Като чуха това, те престанаха <да възразяват>, и славеха Бога, казвайки: И на езичниците Бог даде покаяние за живот.

Лука 18:13-14 – А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника. [14] Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.