Целта на спасителната вяра

модул 3 / урок 7

от Дон Кроу

Да предположим, че в сватбения ден на един мъж, докато той стои пред пастора, пасторът изведнъж започва да казва тези думи: „Вземаш ли тази жена да бъде твоят личен готвач, да чисти дома ти и да мие чиниите? Вземаш ли я от този ден нататък да почиства с прахосмукачка подовете и да почиства от праха мебелите, докато смъртта ви раздели?“ Изведнъж бъдещата му съпруга казва: „Спри! Ако ме искаш като човек, който единствено прави неща за теб, можеш да наемеш прислужница. Искам да ме обичаш и да ме вземеш за това коя съм аз. Ако ме вземеш поради това коя съм аз, аз ще правя всички тези неща за теб, но аз искам да вземеш мен! Цялата! Аз не искам просто да вземеш ползите, които ще имаш от мен, но не и моята личност.“

A.W. Tozer казва това, „Сега, изглежда странно, че някои учители никога не забелязват, че единствената истинска цел на спасителната вяра е не друго, а самият Христос; не „спасението“ на Христос, нито „господството“ на Христос, но самият Христос. Бог не предлага спасение на този, който ще повярва в едно от служенията на Христос, нито някое служение на Христос някога е представяно като обект на вярата. Ние не сме увещавани да повярваме нито в изкуплението, нито в кръста, нито в свещеничеството на Спасителя. Всички те са въплътени в личността на Христос, но те никога не са разделени, нито едно е изолирано някога от останалите. Много по-малко ни е позволено да приемем едно от Христовите служения и да отхвърлим друго. Идеята, че на нас ни е позволено да направим това, е съвременна ерес, повтарям, и като всяка ерес тя е имала лоши последствия сред християните“ (Коренът на праведните, стр. 84-86).

Разбирате ли смисъла? Защо акцентираме върху част от Христос (ползите от Него), служение на Христос, а не Христос? Това е като да се ожениш и да вземеш жена си като личен готвач, а не поради личността й.

 

ВЪПРОСИ

 1. Прочетете Йоан 1:12. На всички, които приеха _________, даде право да станат синове на Бог (или Божии чада).
 1. Него (Господ Исус Христос)
 2. Исус като Спасител
 3. Исус като Господ
 4. Исус като свещеник
 1. Прочетете Деяния 16:31. На кого трябва да вярваме ние (тоест да се доверим или поверим себе си)?

На Господ Исус Христос.

 1. Прочетете Лука 6:46. Какво се съдържа в значението на думата „Господ“?

Господар; владетел; този, който има право да контролира нашия живот. Тази дума означава също и божество.

 1. Прочетете Матей 1:21 Какво се съдържа в значението на думата „Исус“?

Исус като Спасител.

 1. Прочетете Лука 23: 2. Какво се съдържа в значението на думата „Христос“?

Исус като нашия Цар и Месия.

 1. Прочетете Римляни 1:16. Според този стих, Евангелието, или Добрата вест, е __________________.

Самият Христос, което включва всичките Му благодеяния.

 1. Прочетете Римляни 1:1-3. Евангелието на Бог се основава около, или е във връзка с __________________.

Божия Син, Исус Христос, нашия Господ;

Част от Неговия Син или целия Негов Син?

Целия Негов Син.

 1. Прочетете Йоан 6:54. Когато ядете нещо, какво значи това означава?

Че приемате цялото нещо. В известен смисъл, това, което ядете става живота ви, вашата сила.

 1. Прочетете Галатяни 3:27. Когато човек се кръсти в Христос, той се облича с __________________. С каква част от Христос се облича?

Целия Христос.

 1. Прочетете Деяния 9:5-6. Когато Савел прие вярата, какви два въпроса зададе той на Исус?

Кой си ти, и какво искаш да направя?

 1. Прочетете Римляни 7:4. За кого сме се омъжили? За каква част от Него сме се омъжили?

За Господ Исус Христос; За целия Него.

 1. Наслаждавате ли се на добър брак с Христос? Говорите ли, общувате ли с Него, обичате ли Го и покланяте ли Му се?

 

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Йоан 1:12 –  А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, <сиреч>, на тия, които вярват в Неговото име;

Деяния 16:31 – А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти.

Лука 6:46 – И защо Ме зовете, Господи, Господи! и не вършите това, което казвам?

Матей 1:21 – Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.

Лука 23:2 – И почнаха да Го обвиняват, казвайки: Намерихме този, че развращава народа ни, забранява да се дава данък на Кесаря, и казва за Себе Си, че е Христос Цар.

Римляни 1:16 – Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.

Римляни 1:1-3 – Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен <да проповядва> благовестието от Бога, [2] (което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания), [3] за Сина Му нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство.

Йоан 6:54 – Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.

Галатяни 3:27 – Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.

Деяния 9:5-6 – А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той <отговори>: Аз съм Исус, Когото ти гониш. [6] Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш.

Римляни 7:4 – И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, <сиреч>, с възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.