Как да използваме дарбите за да служим

модул 3 / урок 2

от Андрю Уомак

Как можеш да вземеш Божията любов, която си получил и да я споделяш с другите хора – как можеш да бъдеш ефективен служител на другите? В 1 Петрово 4:11 се казва:

„Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова”

Терминът „Божиите слова” се отнася за Стария завет, когато имаха светая светих и поставяха Божието Слово в ковчега на Завета. Това се е наричало „Божиите словеса, Божие пророчество” , така че когато се казва „да прогласява Божиите словеса”, това значи да говори от Божиите уста. Да говори от Божие име. Стихът продължава:

„ако служи някой, нека служи, като такъв, който действува със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни векове. Амин.”

Тук се казва, че когато служиш на другите, ти не трябва да служиш от собствените си способности, но чрез способността, която Бог дава.

Едно от страхотните неща в християнския живот е, че аз или ти не просто говорим на някого и не споделяме от собствените си способности, а Самият Бог идва и живее в нас. Той започва да говори чрез нас и да се излива чрез нас. Ние буквално можем да бъдем  обладани от Бог и Святия дух да се излива чрез нас. Когато започнем да говорим на хората, трябва да помним , че тук става въпрос за дарбите и това е целта на дарбите. На всеки отделен човек в Христовото тяло Бог дава специфични дарби. В 1 Коринтяни 12 се казва, че на всеки от нас е даден различен дар според Неговата воля. В стих 4-6 се казва:

„Дарбите са различни; но Духът е същият.  Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всички.”

Това означава, че Бог върши тези неща във всички нас, както се казва в 7 стих:

„А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза”

Тези стихове означават, че Бог е сложил свръхестествена способност във всеки един от нас. Ти може да не го чувстваш, да не го съзнаваш, но това е обещание на Божието Слово. Щом си стигнал до тук в серията Ученици на Христос, ако вече си направил Исус твой Господ, ако си научил как да получаваш от Бог и си започнал да го прилагаш в живота си, тогава мога да ти обещая, че силата на Святия дух работи в теб. Чудесата, предназначени за другите са в теб. Бог е положил семето на чудото, от което някой се нуждае, вътре в теб. От теб зависи да можеш да го освободиш и  да го извадиш в техния живот. В Писанието се казва, че всичко това е дадено на всеки един от нас чрез Духа. Не е пропуснат нито един. Във 1 Коринтяни 12 са изброени девет различни дарби, като слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духовете, вършене на чудеса, дар изцеление, и т.н. Има и други дарби, които са изброени в Римляни 12. Трябва самостоятелно да ги изучите и да сте на ясно, че във всеки един от нас Святия дух е поставил специално помазание – специална способност – да можем да служим на другите. Не всеки ще умее да служи по начина, по който служа аз, например. Ти може да нямаш дарбата да поучаваш, но всеки човек в Христовото тяло може да поучава като разказва за своята вяра. Има хора, които са специално призвани да поучават, други – да проповядват и да бъдат пастори на църкви. В Римляни 12 се казва, че има такива, чиято дарба е гостоприемство. Много от вас може да имате способността, или дарбата, без да съзнавате, че я имате. Вие просто имате желанието да можете да благословите някого. Може да бъдете такъв човек, който, когато влезете някъде, веднага забелязвате онези, които изглежда нещо ги тревожи. Вие сте им съпричастни, разбирате през какво преминават и имате желание да им помогнете да се почувстват по-добре и да им служите. Знаели ли сте, че това е свръхестествен дар от Бога?

В Римляни 12 се казва, че някои хора са призвани към дар даване, способността да изкарват пари и да дават за подкрепа на Благовестието. Това е тяхната дарба, техния призив за живота им и някои от вас може да сте призвани точно към това. Някои от вас имат дарбата да увещават. Други имат административна дарба, типично наричана от църквата дарба помагане. Това са всичките онези неща, които могат да се свършат, не само в църквата, но и в ежедневието, свързани с хора. Има такива, които имат способността да насърчават онези, които са обезсърчени, нещо което аз никога не бих могъл да направя само чрез поучаване на Словото. Вие просто имате свръхестествената способност да отидете при човека, да го прегърнете, да го благословите и да му повдигнете дух. Моята идея е, че не трябва да гледаш на тази способност като на нещо естествено: „ Е, аз просто съм такъв човек.” Може би ти се определяш като такъв тип човек, но знаеш ли какво? Тази свръхестествената способност, която Бог е вложил вътре в теб ти дава да имаш дарбите, талантите и перспективата, заради които ти имаш склонност да вършиш тези определени неща.

Писанието казва, че когато служиш на другите, ти трябва да служиш с това, което Бог е вложил в теб. Ние всички трябва да станем служители, било то на пълно работно време,  на нашите работни места или там където сме. Ако служите на съседите си или на хората в магазина, трябва да го правите със способността, която Бог ви дава, а не чрез вашите собствени способности. Затова аз ви насърчавам да търсите Бог, да разпознаете дарбите, които Той е вложил във вас и да не ги пренебрегвате, ако те не са от онези, с които се служи на пълно работно време. Разпознайте, че във всеки един от вас Святия дух е вложил свръхестествената способност и служете на другите чрез дарбите, които Бог е вложил във вас.

Ще са нужни време и упражняване. Няма да бъдете идеални от първия път, но не се притеснявайте да се опитвате. Ако сбъркате, това няма да свали Бог от трона, а другите ще видят искреността във вашето сърце. Вашата любов ще им послужи, дори и да не направите нещата перфектно. Започнете да служите на другите. Разпознайте, че сте надарени от Бога и започнете да споделяте с другите свръхестествената способност, която ви е дал.

ВЪПРОСИ

 

  1. Прочетете 1 Петрово 4:11. С чии способности трябва да служим?

Със силата, която му дава Бог

  1. Прочетете 1 Коринтяни 12:4.Има различни видове духовни дарби, но кой е източника на всички тях?

Бог / Святия дух

  1. Прочетете 1Коринтяни 12:6. Изберете правилното твърдение.

А. Бог работи само по един начин.

Б. Бог работи по различни начини чрез хората.

В. Бог работи само чрез проповедника.

Б. Бог работи по различни начини чрез хората.

  1. Прочетете 1 Коринтяни 12:7 Вярно или невярно: Присъствието на Святия Дух и духовните дарби се дават на всеки един от нас за обща полза.

Вярно

  1. Прочетете 1 Коринтяни 12:8-10 Избройте и дефинирайте някои от духовните дарби, които Бог дава на хората.

Слово на мъдрост = Свръхестествено откровение от Бог за Неговите мисли и цели.

Виж Деяния 27:21-25

Слово на знание  = Свръхестествено откровение от Бог за някой факт или случка.

Виж Деяния 9:11-12

Дар на вяра = Свръхестествена способност да вярваме на Богбез колебание или оспорване

Виж 1 Коринтяни 13:2

Дар на изцеление = Свръхестествена способност да изцеляваме болест без човешка помощ или лекарство

Виж Марк 16:18

Вършене на чудеса = Свръхестествена намеса, която върши чудо, което е противоречиво на естесвените закони

Виж Евреи 2:3-4

Пророчество = Свръхестествено слово, вдъхновено от Бог, изговорено на познат език от говорящия

Виж Деяния 11:27-28 и 1 Коринтяни 14:3

Разпознаване на духове = Свръхестествено откровение ор Бог на настоящи действия на духове

Виж Деяния 16:16-18

Различни видове езици = Свръхестествено слово, вдъхновено от Бог, на непознат език (непознат за говорящия)

Виж Деяния 2:4-11

Интепретация на езици = Свръхестествено слово, вдъхновено от Бог, което интерпретира изговореното на непознат език

Виж 1 Коринтяни 14:13-14

  1. Прочетете Римляни 12:6-8. Дефинирайте духовните дарби, които Бог дава на хората, които са изброени тук.

Пророчество = Свръхестествено слово, вдъхновено от Бог, изказано на познат от говорящия език

Служение = Да служиш на другите, практическеско служене

Виж 2 Тимотей 4:11

Учение = Да обясняваш, да тълкуваш, да предадеш поучение

Виж Деяния 13:1

Увещаване =  Да призоваваш, да съветваш, да окуражаваш, да умоляваш, да поучавам, да утешаваш или да предупреждаваш

Виж Деяния 13:15

Даване = Да споделящ щедро дарове дадени на Бог и на другите

Виж Притчи 22:9

Водачество = Да водиш или ръководене

Виж Деяния 20:28

Милост = Състрадание насочено към нападател или жертва

Виж Матей 5:7

  1. Забелязали ли сте някои от тези дарби да действат чрез вас? Ако сте, кои са тези дарби?
  1. Прочетете 1 Коринтяни 12:7. Кой трябва да бъде облагодетелствуван от дарбите?

Всеки. Чрез използването на дарбите да помогнеш на другите, позволяваш на Бог да работи чрез тебе

 

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

1 Петрово 4:11 – Ако говори някой, <нека говори> като <такъв, който прогласява> Божии словеса; ако служи някой, <нека служи>, като <такъв, който действува> със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни векове. Амин.

1 Коринтяни 2:4 – И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила;

1 Коринтяни 12:6-10 – Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките <човеци>. [7] А на всеки се дава проявяването на Духа за <обща> полза. [8] Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; [9] на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; [10] на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг <да говори> разни езици; а пък на друг да тълкува езици.

Римляни 12:6-8 – И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, <нека пророкуваме> съразмерно с вярата; [7] ако ли служене, <нека прилежаваме в> служенето, ако някой поучава, <нека прилежава> в поучаването; [8] ако увещава, в увещаването; който раздава, <да раздава> щедро; който управлява, <да управлява> с усърдие; който показва милост, <да я показва> доброволно.

2 Тимотей 4:11  – Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата.

Деяния 13:1 – А в антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел.

Деяния 13:15 – И след прочитането на закона и пророците, началниците на синагогата пратиха до тях да им кажат: Братя, ако имате някоя увещателна дума за людете кажете.

Притчи 22:9 – Който има щедро око ще бъде благословен Защото дава от хляба си на сиромаха.

Деяния 20:28 – Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.

Матей 5:7 – Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.

1 Коринтяни 12:7 – А на всеки се дава проявяването на Духа за <обща> полза.

ДОПЪЛИТЕЛНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА ОТНОСНО УРОКА

Деяния 27:21-25 – А подир дълго неядене Павел застана между тях и рече: Господа, трябваше да ме слушате да се не дигаме от Крит, та да не ни постигнеше тая повреда и пагуба. [22] Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото ни една душа от вас няма да се изгуби, но <само> корабът; [23] защото ангел от Бога, Чийто съм аз и Комуто служа, застана до мене тая нощ и рече: [24] Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря; и ето, Бог ти подари всички, които плуват с тебе. [25] Затова, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй както ми бе казано.

Деяния 9:11-12 – И Господ му <рече:> Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли; [12] и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа.

1 Коринтяни 13:2 – И ако имам пророческа <дарба>, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.

Марк 16:18 – змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

Евреи 2:3-4 – то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, от начало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха <го чули;> [4] като му свидетелствуваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване Светия Дух по волята Си?

Деяния 11:27-28 – И през тия дни слязоха пророци от Ерусалим в Антиохия, [28] един от които на име Агав, стана и обяви чрез Духа, че щеше да настане голям глад по цялата вселена; какъвто и стана в дните на Клавдия.

1 Коринтяни 14:3 – А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха.

Деяния 16:16-18 – И <един ден>, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една мома, която имаше предсказателен дух и чрез прокобяването си докарваше голяма печалба на господарите си. [17] Тя вървеше подир Павла и нас та викаше, казвайки: Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. [18] Това тя правеше много дни <наред>. А понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа: Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия час.

Деяния 2:4-11 – И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше <способност> да говорят. [5] <А тогава> престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето. [6] И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. [7] И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни? [8] Тогава как ги слушаме <да говорят> всеки на собствения наш език, в който сме родени? [9] Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, [10] Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които <граничат> с Киринея, и посетители от Рим – и юдеи и прозелити, [11] критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела.

1 Коринтяни 14:13-14 – Затова, който говори на <непознат> език, нека се моли <за дарбата и> да тълкува. [14] Защото, ако се моля на <непознат> език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод.