Плодът на спасението – част 1

модул 3 / урок 12

от Дон Кроу

Може ли еднократен акт на вяра да „спаси“, ако не продължи? Може ли вярата да спре и въпреки това да бъде получено обещанието? Авраам вярваше в Бог и това му се вмени за праведност (Битие 15:6). Ако вярата на Авраам беше спряла, щеше ли да му бъде отнета и вменената праведност?

От Писането ние знаем, че „вярата“ започва като завършено еднократно действие (минало свършено време), но продължава в християнския живот като е представена на гръцки в сегашно време. Заповедите, които са ни дадени в сегашно време се очаква да имат продължително или повтарящо се приложение. Когато се използва сегашно време, ако използваме следните думи или фрази към този, който чете Библията, ние ще засилим значително неговото разбиране към Библиейските пасажи. Думите са: повтарящ се, нещо което е, отново и отново, постоянно, продължително, обикновено, като навик или начин на живот, непрекъснато.

Помислете върху следните пасажи и как сегашно време на гръцки им повлиява:

Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва (сегашно време, вярва и продължава да вярва) в Него, но да има вечен живот. (в скобите на автора)

Евреи 10:14 Защото с един принос Той е усъвършенствувал завинаги ония, които се освещават.(сегашно време, тези, които са осветени и продължават да бъдат осветени, които един принос е усъвършенствал завинаги. В новата версия на King James се казва, „биват осветявани“. В The New International version, се казва „биват правени святи“. (скобите и подчертаването на автора)

I Йоан 3:9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, (сегашно време: той не продължава да греши като начин на живот, показвайки едно непокаяно сърце) защото неговият зародиш пребъдва в Него; (сегашно време: Божият зародиш пребъдва и продължава да пребъдва)  и не може да съгрешава, (сегашно време, като начин на живот или непрекъснато) защото е роден от Бога. (в скобите на автора)

Марк 1:15Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се (сегашно време: или покайте се и продължавайте да се покайвате толкова често, колкото ситуацията или нуждата изисква) и повярвайте (сегашно време: или вярвайте и продължавайте да вярвате) в благовестието. (в скобите на автора)

Йоан 5:24 – Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва (сегашно време и продължава да вярва) в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. (в скобите на автора)

Лука 15:7Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, (сегашно време, и продължава в покаяние) нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние. (в скобите на автора)

Деяния 17:30Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва (сегашно време, и продължава да заповядва) на всички човеци навсякъде да се покаят. (сегашно време, и да продължат в покаяние). (В скобите на автора)

Йоан 6:47Истина, истина ви казвам, Който вярва (сегашно време, и продължава да вярва) в Мене има вечен живот. (В скобите на автора)

Римляни 4:5 а на този, който не върши дела, а вярва (сегашно време, и продължава да вярва) в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. (В скобите на автора)

Деяния 26:20 – но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците, да се покаят (сегашно време и да продължат в покаяние) и да се обръщат (сегашно време, и да продължат да се обръщат) към Бога, като вършат дела (сегашно време, и да продължават да вършат дела или действия, които доказват покаяние) съответствени на покаянието си. (В скобите на автора)

Заключение: Сегашно време е използвано стотици пъти в Писанието. Моето намерение не е да покажа всичките пасажи, които доказват това твърдение. Истината относно спасителната вяра е, че тя е продължителна и  това се твърди както от арминистите, така и от калвинистите, въпреки, че я разглеждат от различна перспектива. 

Калвинизмът, който изповядва вечна сигурност, учи, че истинските вярващи може да се препъват или да падат, но въпреки това ще опазят християнската вяра (1 Коринтяни 1:8). Тези, които вярват във вечната сигурност, вярват също, че истинските християни са преживели смърт към греха и няма да продължат в него (Римляни 6:1-3). Тези, които по-късно се отвърнат изцяло от Христос, показват, че никога не са били истински новородени (1 Йоан 2:19). 

Според теологията на арминистите, истинските християни могат да отпаднат от християнската вяра. Те основно вярват и учат, че тези, които са отпаднали губят или се лишават от своето спасение. Тяхната система не дава възможност на така наречени християни, (само на име) да живеят в продължителен бунт или да грешат преднамерено без да дават плод, който доказва тяхното покаяние.

Апостол Йоан каза: „Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.“ (1 Йоан 1:8), но той също така каза и „Никой, който е роден от Бога, не върши грях“ (1 Йоан 3:9). Тук ние имаме парадокс, но не и противоречие в Писанието. Всички християни грешат (1 Йоан 1:8), но всички християни също се подчиняват и на 1 Йоан 2:3. Грехът и плътското желание все още са осезаеми за християните, но грехът не може да бъде техният господар или отличителна черта (1 Йоан 3:9). Истинското покаяние и вяра изискват промяна в ума, в сърцето, посоката, въпреки, че не означава съвършенство (Деяния 26:18 и 1 Йоан 1:8). „Плодът“ е също така тест за истинността и автентичността на вярата. Вярата е твърдо, свръхестествено убеждение, което управлява поведението на истинския вярващ и дава резултат в придружаващи го действия. Това се вижда от примерите на  вяра в Евреи 11 гл. , в която се виждат резултатите в съответни действия. С други думи, това което правим е резултат от това, в какво вярваме. В Яков 2:18 се казва: „…покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела“.

Когато Апостолът говори по негативен начин за делата обикновено има предвид „делата на закона“; това са нещата, които някой прави, за да спечели, или за да изработи спасението си.

Писанието също така говори и за плода на спасението, който е добри дела или дела на вяра. Това са делата или действията, които произхождат от покаяние и вяра (Деяния 26:20, Матей 3:7-10, 1 Солунци 1:3 и Яков 2:14-26) които са доказателство за спасението. Единството, което се изразява между двете  – покаяние и вяра е това, че и двете имат същия плод или доказателство: добри дела. Ние не се спасяваме чрез добри дела, но ние се спасяваме, имайки добри дела (Ефесяни 2:8-10, за разликата да не бъдеш спасен от дела, но да имаш). Делата са изпит за истинността на вярата, и благодат, която в крайна сметка не повлиява живота на даден човек и действията му не може да бъде счетена за истинската Божия благодат (Тит 2:11-12). Исус поучава, че истинските вярващи ще се познават по плода (Матей 3:8, 7:16-20, 25:34-40, Йоан 13:35, 14:23, Деяния 26:20, Римляни 2:6-11, Яков, 2:14-18 и 1 Йоан 3:10)

 

ВЪПРОСИ

 1. Заповедите, които са в сегашно време се очаква да имат______________________.

Продължително или повтарящо се приложение.

 1. Прочетете Йоан 3:16. Според сегашното време на гръцки, какво се казва в пасажа?

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него,(сегашно време, вярва и продължава да вярва) но да има вечен живот.

 1. Прочетете 1 Йоан 3:9. Този, който е роден от Бог не върши грях. Какво означава това?

Никой, който е роден от Бога, не съгрешава. (сегашно време, не продължава да съгрешава като начин на живот, показвайки едно непокаяно сърце)

 1. Прочетете Лука 15:7. Има радост в небето за един грешник, който се _________.

Покайва и продължава в покаяние.

 1. Прочетете Деяния 17:30. Бог заповядва на всички хора навсякъде да се _____________________.

Покаят и да продължат в покаяние.

 1. Прочетете Деяния 26:20. Какво твърди този стих?

Но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците, да се покаят (сегашно време, и да продължат в покаяние) и да се обръщат (сегашно време, и да продължат да се обръщат) към Бога, като вършат дела (сегашно време, и да продължатда вършат дела, които доказват покаяние) съответствени на покаянието си.

 1. Прочетете 1 Йоан 2:3. Какъв е резултатът от това да имаш лично взаимоотношение с Бог, което е да го познаваш?

Да вършиш това, което Той казва. Да изпълняваш заповедите му.

 1. Прочетете Яков 2:18. Яков казва: „Покажи ми вярата си без дела (което е невъзможно да се направи) и аз ще ти покажа вярата си от моите _______________.

Дела. Или от това, което правя.

 1. Прочетете 1 Солунци 1:3. Делата или действията, които произлизат от вярата ни се отнасят за нас като________________________.

Дела на вяра.

 1. Прочетете Галатяни 2:16, 21. Делата на закона са дела , които хората правят с цел да получат спасение или________________ (ст. 21).Те не могат да спасяват. Нямат спасителна сила.

Праведност.

 1. Прочетете Римляни 2:7-10. Тези стихове описват плодът на кои две групи от хора? 

Вярващи и невярващи.

 

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Йоан 3:16Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

1 Йоан 3:9 – Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.

Лука 15:7 – Казвам ви, че също така ще има <повече> радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

Деяния 17:30 – Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят.

Деяния 26:20 – но проповядвах първо на <юдеите> в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а <после> и на езичниците, да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела съответствени на покаянието си.

1 Йоан 2:3 – И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му.

Яков 2:18 – Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако <можеш>, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.

1 Солуняни 1:3 – като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.

Галатяни 2:16 – като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, – и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар.

Галатяни 2:21 – Не осуетявам Божията благодат; обаче, ако правдата се <придобива> чрез закона, тогава Христос е умрял напразно.

Римляни 2:7-10 – вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие; [8] а пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата; [9] скръб и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, <после> и на гърка, [10] а слава и почест и мир на всеки, който прави добро, първо на юдеина, <после> и на гърка.