Не под закон, а под благодат

модул 3 / урок 9

от Дон Кроу

Сънувах, за една жена, които постоянно беше наказвана за всички неща, които е направила погрешно (греховете й). Един мъж я следваше наоколо и всеки път когато тя ще направеше грешка, той поклащаше глава с отвращение, сваляше колана си, и я биеше. Ако тя кажеше грешна дума или направеше нещо нередно, той я наказваше. Тя куцаше, опитвайки се да се усмихва и да има добро отношение, но продължаваше да прави неща, които щяха да й навлекат беда. Те не бяха големи неща, но всяко малко нещо, което този човек виждаше, че тя прави грешно, й докарваше бой. Изглеждаше безнадеждно. Тя не можеше да се въздържи от правенето на неща, които я довеждаха в беда. Спомням си, че чувствах съжаление за нея. Исках да й помогна да избяга далеч от злия човекът, който винаги я биеше. И тогава се събудих.

Аз започнах да мисля за Божията благодат; с нищо неспечеленото, незаслужено благоволение и способност на Бога. Когато сърцето е установено в благодат, ние вече не се опитваме да спечелим Божието приемане чрез нашите действия, или като се опитваме да опазим Неговия закон със собствените си сили и способности. Ние най-накрая сме способни да се измъкнем от боя, който сме спечелили от нарушаването на Божия закон. Ние сме спасени от Исус.

Помислете за благоволението. Това означава да се сдобиеш с нечие одобрение, подкрепа или благословия. Какво правиш, когато искаш благоволението на някого? Опитваш се да правиш и кажеш всичко, което би им било угодно и нищо, което не би им се харесало. Това е да се държиш правилно през цялото време. Наистина ли е възможно да се постигне това? Това е като да се противопоставиш на гравитацията. Можеш да го направиш за известно време, но накрая винаги ще се провалиш. То е по-силно от теб.

Аз се припознах в жената от съня ми. Чувствал съм се така, когато силно съм се опитвал да направя всичко правилно, но пропусках един малък детайл и не успявах. Мислех, че ако само можех да го премина през деня, без да объркам нещата, щях да съм постигнал нещо. Но не, моите недостатъци винаги бяха причината да бъда несъвършен. Не само мислех, че бях разочаровал Моя небесен Отец, но осъждах себе си и се наказвах. Сам бях победил себе си. Бях се фокусирал върху моите способности и неспособности. Никога не отговарящ на изискванията, никога достатъчно добър, за да постигнат целта си; имах нужда някой да ме спаси!

Бог в Своята милост ни изпрати помощ; Неговото име е Исус. Бог го изпрати да ни избави от нас самите и от нашите безсилни опити да изпълним Неговия закон. Исус пое наказанието за Закона, който ние не можахме да се опазим, за да не трябва да умрем, но да можем да бъдем свободни и да имаме вечен живот с Него. Исус ни даде дара на праведността, така че ние можем да бъдем праведни и святи пред Бог Отец и да отговаряме на всички изисквания на закона. Ние имаме мир с Бог чрез това, което Той направи за нас в Своята смърт, погребение и възкресение. Ние имаме Божието благоволение, с нищо неспечелено и незаслужено. Това е благодат.

Вярвайки това, сърцето ти трябва да бъде установено без съмнение, знаейки, че Той направи това, защото Те обича. Направи сърцето си здраво, сигурно, стабилно и непоколебимо в Неговата благодат; тоест, да бъде уверено без съмнение, че Той ни е дал всичко, от което се нуждаем, за да живеем изобилен живот във и чрез Исус.

Ако ние продължаваме да гледаме и да се фокусираме върху нашите недостатъци, грешки и грехове, вместо върху Исус, автора и завършителя на вярата ни, сърцата ни ще бъдат тъжни и безсилни да вярват, че можем да получим нещо от Бога. Именно със сърцето ние вярваме и получаваме Неговата праведност и благодат. Нашите сърца трябва да бъдат изцяло Негови. Тогава ние ще бъдем доволни и спокойни.

Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.“Притчи 4:23

 

ВЪПРОСИ

 1. Как се дефинира понятието „благодат“ в този урок?

Като с нищо неспечеленото, незаслужено благоволение и способност на Бог.

 1. Когато сърцето е установен в благодат, ние вече не се опитваме да спечелим Божието приемане чрез нашите __________________.

Действия.

 1. Прочетете Евреи 10:14. Недостатъците на Дон бяха причината той винаги да бъде несъвършен. Как сме направен съвършени според този стих?

Чрез даряването на Исус, Той ни е усъвършенствал завинаги.

 1. Прочетете Римляни 5:17. Исус ни даде __________________ на праведността, така че ние може да бъде праведни и святи пред Бог Отец и да отговаряме на всички изисквания на закона.

Дара (подаръка).

 1. Прочетете Исая 26:3. Ако ние продължаваме да гледаме и да се фокусира върху нашите недостатъци, грешки и грехове, вместо върху Исус, автора и завършилия на вярата ни, сърцата ни ще бъдат тъжни и безсилни да вярват, че можем да получим нещо от Бога. Върху какво трябва да държим фокусирани умовете си?

Трябва да държим умовете си върху Господ.

 1. Прочетете Ефесяни 3:17. Нашите сърца трябва да бъдат изцяло Негови. Тогава ние ще бъдем __________________.

Доволни и спокойни.

 1. Прочетете Римляни 4:5. Спасението награда ли е, която да бъде спечелена или е безплатен подарък на Божията благодат?

Безплатен подарък на Божията благодат.

 1. Прочетете Римляни 5:17. Праведността (правилната позиция пред Бог) е подарък. Трябва ли да се работи за подарък?

Не.

Как получаваш подарък?

Като просто протегнеш ръка и го вземеш.

 1. Прочетете Римляни 6:23. Какъв е безплатният подарък на Божията благодат в този стих?

Вечен живот (вместо вечна смърт).

 1. Прочетете Тит 3:5. Колко от твоите добри дела допринасят за спасението ти?

Нито едно.

 1. Прочетете Римляни 6:14. Обяснете със собствени думи какво означава да бъдеш под Божията благодат.

Ние не получават това, което заслужават нашите грехове, но по-скоро Божието най-добро чрез Христос.

Праведността, приемането, прошката са наши (всичко като дар на Божията милост).

 1. Прочетете Римляни 11:6. Ако Божиите благословения са ни дадени по благодат, те не са от нашите __________________.

Дела.

 1. Прочетете Римляни 3:24. Обяснете със собствени думи смисъла на този стих.

Праведността (оправдаването) е безплатен дар на Божията благодат, даден на вярващия, поради изкупителното дело на Христос на кръста.

 1. Прочетете Ефесяни 1:7. Прощаване на нашите греховете е било според _________________.

Богатството на Божията благодат.

 

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Евреи 10:14 – Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават.

Римляни 5:17 – защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, <сиреч> правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос)

Исая 26:3 – Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава.

Ефесяни 3:17 – чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта

Римляни 4:5 – а на този, който не върши <дела>, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра <му> се вменява за правда.

Римляни 6:23 – Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Тит 3:5 – Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, <сиреч>, новорождението и обновяването на Светия Дух

Римляни 6:14 – Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

Римляни 11:6 – Но, ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат [а ако е от делата, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело].

Римляни 3:24 – а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса

Ефесяни 1:7 – в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат