Плодът на спасението – част 2

модул 3 / урок 13

от Дон Кроу

Забележете този стих  По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.” (1 Йоаново 3:10) Не е казано, „Така се спасяваме.” Казано е, „По това се разпознават Божиите чада” (1 Йоаново 3:10 ударението е на автора)

Христос го е казал така, „от плодовете им ще ги познаете” (Матей 7:20, ударението е на автора)

В писанието Господ говори за спасението в две насоки (1) за спасението по благодат чрез вяра (Ефесяни 2:8-9) и (2) за добрите дела, които всеки спасен човек ще извърши (Ефесяни 2:10). Зaщо се страхуваме да говорим за плодовете на вярващия? Библията не бяга от подобна тема. Ето как да разберем, че сме в Божието царство и под Божието управление.

1 Йоаново 2:3-5 – „И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. Който казва: „Познавам Го”, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него. Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.” (ударението е на автора)

Ако знаете, че Той е праведен, знаете, че всеки, който върши правда е роден от Него. (1 Йоаново 2:29) (Разбирате ли? Естеството на Бога и Христос е правда, и всеки, който върши правда, дава доказателство, че споделя Неговото естество или, както казва Йоан, е роден от Него).

1 Йоаново 3:5-10и знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; (На гръцки, това е в сегашно време; това внушава непрекъснато или обичайно действие. Читателят на Библията може значително да  подобри своето разбиране на пасажа чрез добавяне на думите: непрекъснато, многократно, отново и отново, без прекъсване, постоянно, продължително, обичайно, по навик, като начин на живот. „никой, който съгрешава, (сегашно време) не Го е видял, нито Го е познал. Дечица, никой да не ви заблуждава, който върши ” (сегашно време, повтаря, прави го отново и отново) правда, праведен е, както и <Христос> е праведен. Който върши грях” (сегашно време, обичайно, като начин на живот, защото такава им е природата)  „от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях ” (сегашно време: това е, като техен начин на живот, показва непокаяло се сърце),  „защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава” (сегашно време: показва непрекъснатост), защото е роден от Бога.  По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши (сегашно време), ”правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си. (скобите и ударенията са на автора). Йоан казва, „По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада.” Тези които не практикуват праведност и любов показват, че нямат природата на Отца. Нима доказателството за новорождението  не е важно?

1 Йоаново 3:14 – „Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт.” (скобите са от автора)

1 Йоаново 4:6Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша (апостоли); който не е от Бога, не ни слуша (апостоли). По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.” (скобите са от автора)

1 Йоаново 4:8Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.” (Любовта е белег на вярващия, защото естеството на Господ е любов)

1 Йоаново 5:2По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога (сегашно време: и непрекъснато да Го обичаме) и изпълняваме (сегашно време: и продължаваме да пазим) Неговите заповеди” (скобите са от автора)

1 Йоаново 5:18-19 „Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава ( в сегашно време: като начин на живот, показва непокаяло се сърце); но оня, който се е родил от Бога, пази себе си ( пази себе си, в сегашно време и продължава да се пази), и лукавият не се докосва до него. [19] Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.” (скобите и ударенията са от автора)

  ЗАЩО АПОСТОЛ ЙОАН СПОДЕЛЯ ВСИЧКИ ТЕЗИ НЕЩА С НАС ?

„Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син] ” (1 Йоаново 5:13)

Заключение: Праведност, святост, любов, плодът на Божия Дух са доказателства за новото раждане. Вие самите нямате увереност, че Му принадлежите (на Господ), докато практикувате небогоугоден начин на живот. Съвестта ни осъжда, и ние не се чувстваме уверено в отношенията ни с Бога. Апостол Петър ни увещава да се убеждаваме във нашето призвание и избиране (2 Петър 1:10.); т.е., уверете сърцето си, че наистина Му принадлежите с начин си на живот, който съответства на славното благовестие. Не съм казал,“Това е начина, по който се спасяваме“. Аз казах: „Това е, как ние разбираме, че Му принадлежим.“

 

ВЪПРОСИ

  1. Прочете Деяния 8:13, 8:18-22. В 1 Йоан се говори за „плода” или доказателството за това, че някой е истинския вярващ. Всичко това са проблеми, извиращи от сърцето. И когато сърцето на вярващия не е праведно ( като на Симон), какво да прави?

Разкай се от твоя грях (порочност) и се моли на Бог за това мислите на сърцето ти да бъдат простени

  1. Прочете 2 Петър 1:5-11. Какво е доказателството или свидетелството, че човек е наистина сред тези, които Господ е избрал и призовал?

Те добавиха към тяхната вяра, всичките качества на Духа, качествата на тяхната нова природа.

  1. Прочетете Матей 25:34-40. Какви качества проявява вярващия човек в тези стихове.

Практически дела, които следат от вяра – като да даваш храна на гладните, гостоприемство към другите, обличане на нуждаещите се, грижи за болните, помагане на тези в затвора и други.

  1. Прочете Иоан 13:35. Учениците на Христос се познават по какво?

Любовта, която показват един към друг

  1. Прочете Матей 7:21-23. Защо тези хора са се отвърнали от Царството Божие?

Те са правели неправда. На гръцки, сегашно време е използвано, което показва, че неправдата е била техния начин на живот, тяхната природа. Исус каза, че никога не ги е познавал. Те са били загубени религиозни хора, които никога не са имали промяна в сърцата си, промяна в разума им, която да ги обърне към Бог.

  1. Прочете Йоан 14:23. Ако човек обича Исус какво би правил той ?

Би пазил думите Му или би правил каквото Той е казал

  1. Прочете Деяния 26:20. Какво ни говори този стих?

Докажете разкаянието си, чрез това което правите.

  1. Прочете Яков 2:17. Ако вярата ви не се съпровожда с добри дела и постъпки що за вяра е тогава?

Мъртва вяра, не е вяра, която спасява (Яков 2:14)

 

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Деяния 8:13 – И самият Симон повярва и, като се кръсти, постоянно придружаваше Филипа, та, като гледаше, че стават знамения и велики дела, удивляваше се.

Деяния 8:18-22 – А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: [19] Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Светия Дух. [20] А Петър му рече: Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. [21] Ти нямаш нито участие, нито дял в тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. [22] Затуй покай се от това твое нечестие, и моли се Господу дано ти се прости тоя помисъл на сърцето ти;

2 Петрово 1:5-11 – то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, [6] на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, [7] на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов. [8] Защото ако тия <добродетели> се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос. [9] Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. [10] Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия <добродетели>, никога няма да изпаднете. [11] Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

Матей 25:34-40 – Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. [35] Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; [36] гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. [37] Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? [38] И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? [39] И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? [40] А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

Йоан 13:35 – По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.

Матей 7:21-23 – Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. [22] В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? [23] Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.

Йоан 14:23 – Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.

Деяния 26:20 – но проповядвах първо на <юдеите> в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а <после> и на езичниците, да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела съответствени на покаянието си.

Яков 2:17 – Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.